;

SEÇ-K

SEÇ-K

(SAĞLIK, EMNİYET, ÇEVRE, KALİTE)

LGT Logistics olarak, taşımacılık ve lojistik hizmetleri faaliyetleri sırasında Türkiye liderliğini korumak, Dünya liderliğini yakalamak için en üst düzeyde çalışmalar yapmak, çalışanlara, üçüncü şahıslara, mala ve çevreye gelebilecek zararları asgari düzeye indirmek veya bertaraf etmek için;

 • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini çalışmalarımızın her aşamasına entegre ederek, İşlerimizde sürekli gelişim ilkesine göre hareket etmeyi,

 • Müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak, çevreyi korumak, iş sağlığı ve güvenliğini en üst düzeyde tutmak için en son teknolojiye yatırım yapmayı,

 • Müşterilerinin talep ve memnuniyetsizliklerini kolayca iletebildiği, bunların objektif, adil, dikkatli ve gizlilikle ele alındığı, yasal şartlara, uluslararası standartlara ve şirket politikamıza aykırı olmayacak şekilde değerlendirildiği, aynı memnuniyetsizliğin tekrar oluşmaması için gerekli iyileştirmelerin ve kontrollerin sürekli yapıldığı , müşteri ile olan ilişkilerinde şeffaflığı esas alınan, bütün müşteri memnuniyetsizliklerinin çözülmesini ana ilke olarak kabul eden, müşteri odaklı bir yaklaşımı takip etmeyi,

 • Projeleri istenen süre ve bedellerde tamamlamak için gerekli kaynak ve iş planlaması yapmayı,

 • Projeleri istenen süre ve bedellerde tamamlamak için gerekli kaynak ve iş planlaması yapmayı,

 • En önemli kaynağın insan olduğu bilincinde olup, tüm çalışanların aynı duyarlılığa erişmesi için sürekli eğitim vermeyi,

 • Tedarikçi ve taşeronlarımızla birlikte; karşılıklı iş birliği ve güven içerisinde çalışıp verimliliğimizi arttırmayı, maruz kalabilecekleri tehlikelere karşı korumak; bu tehlikelerden kaynaklanabilecek yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemek için gerekli tedbirleri almayı, sürekli eğitmeyi, bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi,

 • SEÇ-K ile ilgili, kanunlar, uluslararası antlaşmalara, kanun hükmünde kararnamelere, tüzüklere, yönetmeliklere, genelgelere, standartlara ve müşterinin teknik, talep ve SEÇ-K ile ilgili spesifikasyonlarına uymayı,

 • Çevre boyut ve Risk boyut değerlendirmeleri yapılarak, var olan risklerin bertaraf edilmesi veya minimize edilmesi için gerekli iyileştirme çalışmaları planlamayı, uygulamaya koymayı, önlemleri almayı, riskleri fırsata çevirmek için projeler geliştirmeyi, acil durum planları yapmayı, bu planları komşu kuruluş ve yasal makamlarla ve yetkililerle paylaşmayı, acil durum hazırlıklarımızı yıllık tatbikatlar ile gözden geçirmeyi ve eksikliklerimizi gidermeyi, kayıt altına almayı,

 • Kazaların, meslek hastalıklarının ve çevre kirliliğinin önlenmesi için gerekli tedbirleri almayı,

 • Yönetim Sistemlerinin performansını gözden geçirmek ve sürekli iyileştirmeyi, sistemsel risk ve fırsatları belirleyerek sistemi, yaşam döngüsü olarak ele almayı.

 • SEÇ-K sorumluluğunun ve bilincinin her seviyede anlaşılması ve paylaşılması amacıyla tüm çalışanların katılımını sağlamayı,

 • Çevre boyutlarını ve İSG tehlikelerini değerlendirmeyi, risk ve fırsatları belirleyerek kontrol altına almayı ve riski yüksek olan konularda projeler geliştirerek çevre ve İSG performansımızı sürekli iyileştirmeyi, firmamızda gerçekleşen tüm değişimleri İSİG ve Çevre boyutuyla da yönetmeyi, Çevre ve İSG performansımız hedeflerimizi tüm çalışan ve ilgili tüm taraflarla açık bir şekilde paylaşmayı,

 • Atıkların oluşumunu minimize etmek için hedefler koymayı, gerekli önlemleri almayı, en az kirlilik yaratan ve İSG tehlikesi oluşturan süreçler ile iş ekipmanlarını seçerek ve kullanarak kirliliği oluşmadan önlemeyi, tehlike yaratmamayı, kirliliği kaynağında bertaraf etmeyi ve veya azaltmayı, kullanılan ileri teknolojiler ile alıcı ortamları korumayı, ülke ekonomisine katkı sağlayan geri dönüşüm yöntemleri uygulamayı, tüm çalışmaları tasarlarken ve uygularken, en son teknoloji ve gelişmeleri dikkate almayı,

 • Doğal kaynakların tüketimini asgari düzeyde tutmayı, iklim değişikliğine sebep olan etkenlerin azaltılması ve ekosistemleri korumayı taahhüt ederiz.